U heeft een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding van de overeenkomst zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Mannaricium, Maria Snelplantsoen 15, 1106 WN Amsterdam, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

U dient de muntkokers onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons, Mannaricium, Maria Snelplantsoen 15, 1106 WN Amsterdam, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de muntkokers terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van retourzending van circa € 6,95 zijn voor uw rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de muntkokers hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de muntkokers heeft teruggezonden. Als er echter schade of slijtage is opgetreden die het gevolg is van het gebruik van de muntkokers, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de muntkokers vast te stellen, dan verrekenen we die schade met het terug te storten bedrag.

Herroepingsformulier

Download hier het herroepingsformulier in pdf