KLACHTENPROCEDURE MANNARICIUM

Bericht van kennisgeving klacht

U kunt uw bericht van kennisgeving van een klacht via e-mail (info@muntkoker.nl) of per post (Maria Snelplantsoen 15, 1106 WN Amsterdam) aan ons versturen.

Vermeld in uw bericht uw persoonlijke gegevens, verwijzingen naar het betreffende product middels een besteldatum en/of factuurnummer en een duidelijke omschrijving van uw klacht. Vermeld nauwkeurig alle feiten of zaken die met de klacht verband houden.

Ontvangstbevestiging van klacht

Binnen een week bevestigen wij de ontvangst van uw bericht van kennisgeving van uw klacht. De bevestiging houdt in dat uw klacht in behandeling wordt genomen.

Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, zullen we u dit ook berichten. Vage omschrijvingen in algemene bewoordingen worden bijvoorbeeld niet behandeld. Algemene klachten over de organisatie, website, personeel of anderszins gerelateerd aan ons worden niet serieus genomen. Uw klacht dient een deugdelijke basis te hebben en over een concrete gebeurtenis of zaak te gaan.

Behandeling van de klacht

Uw klacht wordt door de directie beoordeeld. De directie doet onderzoek naar de feiten en omstandigheden die in de klacht genoemd worden. Waar nodig neemt zij direct maatregelen om misstanden te verhelpen inzake onze website, organisatie of producten. Waar nodig worden gepaste acties ondernomen om uw klachten weg te nemen.

Terugkoppeling bevindingen

De directie bericht u over de bevindingen naar aanleiding van uw klacht. Zij doen een uitspraak over het onderzoek naar de feiten en omstandigheden die u in uw klacht heeft beschreven. Zij delen u mede wat zij doen of hebben gedaan om uw klacht te verhelpen. Tevens maken zij melding van de maatregelen die intern worden ondernomen om toekomstige klachten te voorkomen.