Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van www.muntkoker.nl. Door de pagina’s te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

  • Alle informatie die op de site wordt geplaatst kan door de webmaster, zonder reden van opgaaf, worden verwijderd. Dit gebeurt alleen indien de informatie niet conform de algemeen maatschappelijke normen en waarden is (discriminatie, grof taalgebruik, oproer zaaiend…..) of indien de gegevens duidelijk onjuist zijn of de geregistreerde niet meer te achterhalen is. Ook in geval van misbruik (door bijvoorbeeld spam) kan de toegang worden ontzegd tot de site en de informatie worden verwijderd.
  • Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, logo’s, grafisch materiaal zijn in eigendom of in licentie bij Mannaricium en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mannaricium, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.
  • De informatie op de website is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Mannaricium streeft ernaar om de juistheid van de informatie op de site te controleren en te waarborgen. Er wordt echter geen enkele garantie of waarborg geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.
    Mannaricium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op de website.
  • Oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden voor de geregistreerde gebruikers op de website kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de toegang zonder enige vorm van waarschuwing.
  • De gegevens van de geregistreerde bezoekers worden opgeslagen in de database en zullen niet worden verkocht aan derden of worden gebruikt voor het versturen van spam. Mannaricium draagt zorg voor een veilige opslag van de data, maar kan in geval van misbruik of calamiteit niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of enige andere reden.
  • Klachten met betrekking tot de site en/of geplaatste content dienen schriftelijk te worden ingediend bij Mannaricium.
    Mannaricium heeft het recht om de voorwaarden ten alle tijden te veranderen zonder gebruikers daarbij in te lichten. De meest recente voorwaarden zijn altijd te vinden op de site.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Mannaricum op deze pagina.